Публична покана Номер 1

02.01.2019

Документи за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

"Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети в предприятието лица за част от професия по 2-ра квалификационна степен: Наименование и код на

професията: "Електромонтьор", 522020; Наименование и код на специалността "Електрически машини и апарати", 5220201“.

Проект BG05M9OP001-1.021-0245 "Обучения за заети лица в "АК ЕЛЕКТРИК АД", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Project BG05M9OP001-1.021-0245 "Trainings for employees in "AQ ELECTRIC AD", financed by the Operational Programme "Human resources development", financed by the European Union through the European Social Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „АК ЕЛЕКТРИК" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган."

Необходими документи