Избор на изпълнител за доставка на ЛПС: заваръчни лицеви маски

29.10.2020

В изпълнение на проект "Приспособяване на работниците и "АК ЕЛЕКТРИК" АД към промените", № BG05M9OP001-1.078-0005-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, "АК ЕЛЕКТРИК" АД, отправя Публична покана за избор на изпълнител за доставка на ЛПС: заваръчни лицеви маски. Пълна информация за обхвата на поръчката може да намерите в прикачения файл.

 

Необходими документи