Публична покана Номер 2

28.03.2019

Документи за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

„Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети в предприятието лица по Обособени позиции: Обособена позиция 1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети в предприятието лица по част от професия по 1-ва квалификационна степен: Наименование и код на професията: "Заварчик", 521090; Наименование и код на специалността "Заваряване", 5210901"; Обособена позиция 2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети в предприятието лица по част от професия по 2-ра квалификационна степен: Наименование и код на професията: "Машинен оператор", 521030; Наименование и код на специалността "Металорежещи машини", 5210301" и Обособена позиция 3. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети в предприятието лица по част от професия по 2-ра квалификационна степен: Наименование и код на професията: "Машинен оператор", 521030; Наименование и код на специалността "Машини и съоръжения за заваряване", 5210303“

Проект BG05M9OP001-1.021-0245 "Обучения за заети лица в "АК ЕЛЕКТРИК АД", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Project BG05M9OP001-1.021-0245 "Trainings for employees in "AQ ELECTRIC AD", financed by the Operational Programme "Human resources development", financed by the European Union through the European Social Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „АК ЕЛЕКТРИК" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган."

Необходими документи

Сподели