Публична покана Номер 1

29.04.2021

Във връзка с изпълнение на АДБФП № BG05M9OP001-1.108-0001-C01 „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите в „АК ЕЛЕКТРИК“ АД лица от всички възрастови групи“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-1.108 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, „АК ЕЛЕКТРИК“ АД в качеството си на бенефициент открива процедура чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“, съгласно чл. 50 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Предмет на процедурата е „Избор на изпълнител за провеждане на обучения за придобиване на ключови компетентности на лица от целеви групи в „АК ЕЛЕКТРИК“ АД по три обособени позиции“, както следва:

 - Oбособена позиция 1: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по „Общуване на чужди езици“ по английски език.

 - Oбособена позиция 2: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по „Умение за учене“.

 - Oбособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по „Иновативност и предприемачество“.

 

Пълна информация за процедурата може да откриете тук.