ДОБРЕ ДОШЛИ В НАШИЯ САЙТ!

АК Електрик АД Радомир

Ние сме производствена, ориентирана към клиента фирма със световно ниво на производство – качество, доставка, цена и непрекъснато усъвършенстване

Read more

Нашите ценности

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 2 / дата 28.03.2019 г.

Документи за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

„Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети в предприятието лица по Обособени позиции: Обособена позиция 1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети в предприятието лица по част от професия по 1-ва квалификационна степен: Наименование и код на професията: "Заварчик", 521090; Наименование и код на специалността "Заваряване", 5210901"; Обособена позиция 2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети в предприятието лица по част от професия по 2-ра квалификационна степен: Наименование и код на професията: "Машинен оператор", 521030; Наименование и код на специалността "Металорежещи машини", 5210301" и Обособена позиция 3. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети в предприятието лица по част от професия по 2-ра квалификационна степен: Наименование и код на професията: "Машинен оператор", 521030; Наименование и код на специалността "Машини и съоръжения за заваряване", 5210303“

Проект BG05M9OP001-1.021-0245 "Обучения за заети лица в "АК ЕЛЕКТРИК АД", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Project BG05M9OP001-1.021-0245 "Trainings for employees in "AQ ELECTRIC AD", financed by the Operational Programme "Human resources development", financed by the European Union through the European Social Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „АК ЕЛЕКТРИК" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган."

Public procedure 4 AQE 28032019

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 1 / дата 02.01.2019 г.

Документи за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

"Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети в предприятието лица за част от професия по 2-ра квалификационна степен: Наименование и код на

професията: "Електромонтьор", 522020; Наименование и код на специалността "Електрически машини и апарати", 5220201“.

Проект BG05M9OP001-1.021-0245 "Обучения за заети лица в "АК ЕЛЕКТРИК АД", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Project BG05M9OP001-1.021-0245 "Trainings for employees in "AQ ELECTRIC AD", financed by the Operational Programme "Human resources development", financed by the European Union through the European Social Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „АК ЕЛЕКТРИК" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган."

Public procedure 3 AQE 02012019

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 2 / дата 12.03.2018 г.

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана № 2/12.03.2018 г. с предмет „Избор на изпълнител за доставка на колективни средства за защита във връзка с изпълнение на проектна дейност Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите - под дейност Осигуряване на средства за колективна защита, в обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на мобилна система за локална аспирация при заваряване – 2 броя и на мобилна система за локална аспирация за шлосери - 2 броя;
Обособена позиция 2: Доставка на ергономични работни столове - 26 броя
Обособена позиция 3: Доставка на ергономични офис столове - 39 броя.“
    

Проект BG05M9OP001-1.008-0563 „Добри и безопасни условия на труд в „АК ЕЛЕКТРИК“ АД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Project BG05M9OP001-1.008-0563 „Good and safe working conditions in „AQ ELECTRIC“AD“, financed by the Operational Programme „Human resources development“, financed by the European Union through the European Social Fund.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „АК ЕЛЕКТРИК" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Public procedure 2 AQE 12032018

"Въпроси и отговори"

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 1 / дата 29.09.2017 г.

За избор на изпълнител с предмет:
„Избор на изпълнител за доставка на ЛПС и СРО във връзка с изпълнение на проектна дейност Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите - под дейност Закупуване на ЛПС и специално работно облекло в Обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на Заваръчна лицева маска- 27 броя;
Обособена позиция 2: Доставка на обувки (зимни и летни), очила – предпазни срещи метален прах и частици; ръкавици – предпазни искрозащитни и противорежещи; маска – предпазна дихателна за защита от метален прах и частици.“

Public procedure 1 AQE 29092017